معرفی و توضیحات:


راهنمای سایز

سایز یک

قد : 63
دورسینه : 104

سایز دو

قد : 63
دورسینه : 108

سایز سه

قد : 63
دورسینه : 110