معرفی و توضیحات:


توضیحات قد و سایز

قد دامن : 50

سایز یک
دورکمر : 64

سایز دو
دور کمر : 70

سایز سه
دور کمر :72

سایز چهار
دور کمر : 80