معرفی و توضیحات:


راهنمای قد و سایز

قد : 70

سایز یک
دورکمر : 80

سایز دو
دورکمر : 84

سایز سه
دورکمر : 88