معرفی و توضیحات:


توضیحات قد و سایز

قد رویه : 55
دورسینه رویه : 130

قد :65
دورسینه : 122
قد آستین از یقه :73
قد آستین از سر شانه : 53
دور بازو : 40