معرفی و توضیحات:


توضیحات قد و سایز

قد : ۹۳

سایز یک
دور ران : ۵۴
دور کمر : ۵۸ تا ۷۸

سایز دو
دور کمر : ۶۰ تا ۸۰
دور ران : ۵۶

سایز سه
دور کمر : ۶۲ تا ۸۴
دور ران : ۵۸

سایز چهار
دور کمر : ۶۴ تا ۸۸
دور ران : ۶۰

سایز پنج
دور کمر : ۶۶ تا ۹۴
دور ران : ۶۲