معرفی و توضیحات:


راهنمای سایز 

سایز یک

قد : 63
دورسینه : 100
قد آستین از یقه :72
قد آستین از سر شانه : 60
دور بازو : 38

سایز دو

قد : 63
دورسینه : 102
قد آستین از یقه :74
قد آستین از سر شانه : 60
دور بازو : 38

سایز سه

قد : 64
دورسینه : 106
قد آستین از یقه :74
قد آستین از سر شانه : 60
دور بازو : 40