معرفی و توضیحات:


قد : 50

قد آستین از یقه : 70

قد آستین از سر شانه : 54

سایز یک

دور سینه : 94

دوربازو : 36

سایز دو

دورسینه : 98

دور بازو : 40

سایز سه

دور سینه : 102

دور بازو : 40