معرفی و توضیحات:


راهنمای سایز

قد 77
قد آستین از یقه 71
قد آستین از سر شانه 45

سایز یک
دور سینه 100
دوربازو 38

سایز دو

دورسینه ۱۰۶
دور بازو ۴۰